Ubój drobiu

W ra­mach struk­tur Gru­py PIAST pro­wa­dzo­ny jest ubój dro­biu w Za­kła­dzie Dro­biar­skim w Kęp­nie wcho­dzą­cym w skład DROP S.A. W sze­ro­kiej ofer­cie pro­duk­to­wej znaj­du­ją się tusz­ki kur­cząt, ka­czek, per­lic i gę­si oraz ele­men­tu uzy­ska­ne z ich po­dzia­łu. No­wo­cze­sna ob­rób­ka ter­micz­na, opa­ko­wa­nie i spo­sób ufor­mo­wa­nia pro­duk­tu zwięk­sza jego trwa­łość, a kon­su­men­tom za­pew­nia du­żą funk­cjo­nal­ność i wy­go­dę w przy­go­to­wa­niu po­traw.
DROP S.A. pro­wa­dzi pro­duk­cje dro­biar­ską w Za­kła­dzie Dro­biar­skim w Kęp­nie. Jed­nost­ka ta po­sia­da dwie wy­so­ko­wy­daj­ne li­nie ubo­jo­we spe­cja­li­zu­ją­ce się w ubo­ju kur­cząt, per­li­czek oraz dro­biu wod­ne­go. Oprócz po­pu­lar­nych pro­duk­tów z kur­cza­ka za­kład do­star­cza na ry­nek, tak­że ga­tun­ki dro­biu kie­ro­wa­ne do bar­dziej wy­su­bli­mo­wa­ne­go Klien­ta jak: mię­sną od­mia­nę kacz­ki piż­mo­wej, gęś owsia­ną oraz per­licz­kę bę­dą­cą smacz­na a za­ra­zem zdro­wą al­ter­na­ty­wą dla wie­lu po­traw mię­snych znaj­du­ją­cych się za­rów­no w menu do­mo­wym jak i kar­tach dań do­brych ho­te­li i re­stau­ra­cji. Pro­duk­ty kie­ro­wa­ne są głów­nie do ka­na­łu no­wo­cze­sne­go oraz Ho­Re­Ca, ale rów­nież sprze­da­wa­ne są po­przez tra­dy­cyj­ne ka­na­ły sprze­da­żo­we.
Copyright© 2011 grupa PIAST
Administracja portalu.